رنگ های ترافیکی گرم اسکرید

این رنگ بر پایه رزین های ترمو پلاستیک عمدتاً نفتی تولید می گردند واز آنجائیکه هیچ گونه مواد فرار درآن به کار نرفته است و عدم داشتن محدود ضخامت رنگ اجرا شده از رنگ های بسیار با دوام و رایج در ترافیک های سنگین جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد.