رنگ های ترافیکی سرد

این رنگها که غالباً بر پایه رزین های اکریلیک و رزین الکید- کلرکائوچو می باشند به نام رنگ های ترافیکی سرد مصطلح هستند که فرایند اجرا و خشک شدن آن براساس تبخیر حلال موجود در رنگ می باشد این رنگها به واسطه تکنولوژی اجرائی آسانتر و همچنین مقرون به صرفه بودن آن از پرکاربرد ترین رنگ های ترافیکی بر روی انواع سطوح می باشد.