رنگ های ترافیکی گرم

این رنگ بر پایه رزین های ترمو پلاستیک عمدتاً نفتی تولید می گردند واز آنجائیکه هیچ گونه مواد فرار درآن به کار نرفته است و عدم داشتن محدود ضخامت رنگ اجرا شده از رنگ های بسیار با دوام و رایج در ترافیک های سنگین جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگها غالباً به سه روش( اسپری , اسکرید و اکستروژن ) با توجه به نیاز سطح مورد نظر اجرا می گردند. و به همین منظور رنگ های تولیدی این بخش با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محیط اجرائی تولید و ارائه می گردند.