رنگ های ترافیکی دوجزئی

رنگ های تولیدی دوجزئی با بالاترین کیفیت و در دو جزء مجزا تولید و بسته بندی می گردد. این رنگها هم بدلیل عدم وجود مواد فرار از رنگ های پر طرفدار برروی سطوح پرترافیک وغالباً جهت انجام نقوش ترافیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

1 ریال